top of page

Regulamin

Przed dokonaniem rezerwacji, proszę zapoznaj się z regulaminem korzystania z domku

Szanowni Państwo,

          

    Serdecznie witamy w Domku "Na Kaszubach"

1. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dba właściciel, wszelkie uwagi, usterki, prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 530 650 704, 607 746 809;

2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 10:00 dnia wyjazdu;

3. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą  zadatku (tj. min. 20% kwoty wynajmu) z podanym terminem pobytu. Wpłata jest równoznaczna z akceptacją poniższego regulaminu. Pozostałą część opłaty za pobyt, należy uiścić w dniu przyjazdu lub przed przyjazdem na rachunek bankowy (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Nie realizujemy kart płatniczych;

4. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy właściciela obiektu;

5. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 15 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku, nie dokonujemy zwrotów;

6. Po przyjeździe pobieramy depozyt na poczet ewentualnych zniszczeń w wysokości 300 PLN Jest to płatność gotówkowa.

Całość depozytu jest zwracana w gotówce przy wyjeździe po sprawdzeniu stanu obiektu.

7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela domku, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku;

8. Właściciel domku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie osiedla, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na terenie posesji. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku;

9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa, będą odesłane na jego koszt na wskazany adres;

10. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty te przechowane zostaną przez 2 miesiące, a następnie zniszczone;

11. Wczasowicze przebywający w domku - Domku "Na Kaszubach", ubezpieczeni są we własnym zakresie; zaleca się posiadanie ubezpieczenia NW;

12. Do korzystania z domku uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Osoby postronne mogą przebywać na terenie domku za wiedzą i zgodą właścicieli domku;

13. Goście nie mogą przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę;

14. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub osoby wyznaczonej przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku. Doliczamy odpowiednio za sprzątanie końcowe 50 zł, w zależności od długości pobytu.

15. Goście przebywający w Domku "Na Gwizdówce" proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku na ośrodku wypoczynkowym;

16. W przypadku zakłócania porządku w sposób rażący i nie przestrzegania regulaminu na terenie domku i całej posesji, jego właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty;

17. Goście przebywający w domku oraz na terenie posesji zobowiązani są przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kominek, grill), użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Nie wolno użytkować innych sprzętów elektrycznych poza ładowarkami telefonicznymi i zasilaczami komputerowymi;

18. W domku obowiązuje zakaz używania piecyków elektrycznych, z wyjątkiem takich, które udostępni właściciel;

19. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia w kominku: śmieci, gałęzi, paliw ropopochodnych etc. Niezastosowanie się do zakazu grozi karą do wysokości wartości wymiany wkładu kominkowego.
20. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną;

21. Zabrania się samodzielnych napraw oraz modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domku;.

22. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia;

23. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty przez wynajmujących w wysokości 60 zł.

24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu;

25. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Sprzątanie odchodów na terenie posesji leży po stronie właściciela pupila;

26. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu, węgiel nie jest na wyposażeniu domku;

27. Regulamin domku podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.domeknagwizdowce.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta po przybyciu na miejsce, w domku w wersji papierowej, a fakt najmu domku przez gościa oznacza, że zapoznał się z treścią i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu;

28. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia domku bez zwrotu kosztów;

29. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania własnych kuchenek;

30. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017r.;

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

bottom of page